Claus Iversen Ravn

Mand 1602 - 1669  (67 år)


Personlige oplysninger    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Claus Iversen Ravn 
  Født 19 mar. 1602  Haderslev Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Adresse København  1645 Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Adresse:
  Købmagergade 46 
  • 1645. Mandtal over Hovedskatten.
   Mandtal oc forklaring paa dennom, som haffuer wdgiffuit hoffuitskatt wdi Kiøbenhaffn wdi neruerende aar 1645

   Kiødmager gade.

   1. Elsse Olluf Olsens, Bodild Ollufsdaater, Hans Oelssen, Magdalene Olufsd, Peder Gundessen, Olluf Laurdzen, Johan Nielssdaater, Anne Søfrensdaater och Giertrud Pedersdaater 2 rdl. 1 ort.
   2. Niels Laurdzen brøger med sin hustru, Bodild Nielsdaater, Peder, Jens och Karen Rassmusdaater, Peder N. 1 1/2 rdl. 1 ort.
   3. Jens Lowman brøger, Thideman Adzersen, Børge Anderssen och Kiersten Nielsd. 1 rdl.
   4. Anne Hans Mortenssens, Karen Hansdaater, Jenss Hanssen, Thomas Pedersen, Elsse Christensdaater och Anne Madzdaater 1 1/2 rdl.
   5. Hans Boyssen, K. M.
   6. Peder Søfrenssen, Maren Peder Søfrensis, Peder Pedersen, Sidze Pedersdaater, Elsse Pederssdaater och Birgite Michelsdaater 1 1/2 rdl.
   7. Claus Rafn byfoegit, K. M.
   8. Anne Jacob Jørgenssens, Anders Olfsen, Aage Thorstensen, Anne Christensdaater och Hilleborg Pederssdaater 1 rdl. 1 ort.
   9. Herr Christen tugthusprest, K. M.
   10. Welb. herr Claus Daais grd., bewohnes af adelsspersoner.
   11. Jochum Dallerup med sin høstrue, Liessebet Christensdaater och Anne Christensdaater 1 rdl.
   12. Peder Bing rendteschr. i herr Tage Tottis grd., K. M.
  Byskriver 1637  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Byskriver 1637  Halmstad Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Byfoged 22 mar. 1638  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Kjøbenhavns Diplomatarium 1637.
   Nummer 182: Samme forskrefne aar 1637, dend 7 decembris, døde sal. Eskild Jensen, byefougit, och dend 12 ejusdem vdj wor Frue kiercke her sammestedtz hederligen bleff begrauffuet.

   Och waar Mickell Søffrensen, raadmand, aff her stadtholder, erlig och welbiurdig mand her Corfitzs Vlffeld till Egeskouff, ridder, Danmarckis rigis raad och Ko. M. befalningsmand offuer Møens land, tilforordnet byefougdens bestilling indtill paa widere anordning epter bemelte Eskild Jensens dødelig affgang at forwaldte, huilcket hand och indtill dend 19 februarij 1638 continuerede. Da bleff Claus Raffn, førrige byeschriffuer vdj Halmsted, epter welbemelte her stadtholders anordning aff erlig och welbiurdig mand Niels Throlle till Throldholm och høigbemeldte Ko. M. befalningsmand her paa Kiøbenhaffn slott, her paa Kiøbenhaffns byeting vdj weluise borgemestere och raadtz neruerelse paa Hans Ma. wegne till byefougit vdj bemelte Eskild Jensens sted forordnet och indsat. [2]
  • Klavs Ravn beskikkes til Byfoged.

   Christian 4 betroer och tilskicher os elskelige Chlaus Rauffn, borger vdi Kiøbenhaffn, att vere byfogett her sammestedtz, och haffuer hand loffuett och tilsagtt att ville och skall vere os och cronen huld och troe, vor och rigens gaffn och beste vide och ramme, skade och forderff hindre och affvende och sig vdi samme tieniste och befalningh troligen och flitteligen forholde, och forhielpe huer mand till loug och rett, som hannom hender for att komme, och skall hand haffue flittig tilsiun wdi alle vore sager, som forefalder her vdi byen, att dee iche vnderslaes eller forhindres, och huis sager som falder och skeer her vdi byen om mandrab, slaxmaall, vitterlig gield, tiuffuerij, skendtzord eller huad dett vere kand, vdi huilche os kand tilfalde nogen sagfald och rettighed, dennom skall hand forhøre vdi rette paa byetingett med byeskemner och med tingmendene, och forhielpe saa vell dend eene partt som dend anden till dend deell, som rett er, och der med haffue indseeende hos att vij bekomme huis sagefald och rettighed, som der aff bør. Dersom och hannom kommer nogen sager fore, som ere tuilraadige att dømme vdi, eller och saavictige, att hand iche allene trøster sig till der paa att kunde ordeele och dømme, daa maa hand begiere aff borgemester och raad her sammestedtz, att de effter recessen dømmer med hannom vdi de sager, som dee bør att giøre, huor vdi de iche heller bør at veigre dennom, och skall hand iche heller nogen sager afftinge paa vore vegne, vden saa er, att en aff byens kiemnere er der hos tilstede, att byen vdi lige maader bekommer sin anpartt der aff och altingest ganger ligeligen och rett till vden mistanche; hand skall och iche heller steffne nogen sag for sig vdi hans hus att forhøre, entten liden eller stor, mens alle sager skulle forhøris till byetingett huer mandag, eller for borgemester och raad paa raadhusett, om sagerne ere vigtige, att hand iche kand dømme der paa; hand skall iche heller vere mectig att efftergiffue nogen sager, i huor ringe dee kunde vere, vden dett skeer med dieris vilge, som anklager, och att vij och byen bekommer huer dieris rettighed der aff, och skall hand holde rigtig och clar tingbog, huor vdi alle sager skulle klarligen indtegnes med ald omstendighed, saa vitt som behoff giøres, och samme tingbog skall hand aarligen lade indlegge paa raadhusett i borgemesteris och byens forvahring, och naar nogen mandrab skier her vdi byen, daa skall hand giøre sin yderste och største flid der till, att mandraberen kand bliffue greben och iche for hans forsømmelse skyld borttkommer; hand skall och lade tilholde vnderfogden her vdi byen att haffue goed tilsiun med att borgerne holder gaderne och strederne reenene her vdi byen, saa och selff haffue indseende der med, och huilche som der vdi findes mottvillige och iche ville holle gaderne reene for dieris dørre, dennom skall hand tiltale for dieris faldtzmall, dett ochsaa aff dennom endeligen oppeberge och ingenlunde efftergiffue, och effterdi vij forfare, att fast alle vegne her vdi byen ere gaderne och steenbroerne meget vjeffne, saa att paa dend eene side er dett høytt och paa dend anden side er dett laugtt, sommestedtz ochsaa en steen eller fleere liggendes offuer huer andre, att mand med stor besuerlighed maa fare der offuer, vndertiden ochsaa vogne synderbrydes, naar dend eene møder dend anden och maa vige huerandre vdi saadanne vjeffne veye, daa skall och der med ved sig selff och vnderfogden haffue flittig och alvorlig indseende, att huor saadanne vjeffne steenbroer findes paa gaderne her vdi byen, skall hand tilsige och tilholde dennom, som gaderne tilhører, for huis dørre och huor saadan brøst findes, att de dett lader hielpe och anderledis brolegge, och der om dennom en vijs tid forlegge, och dersom de der imod findes offuerhørige och iche inden forstillede tider lader brolegge for dierisappartt och gaarde, daa skall hand dennom tiltale derfore indtdtill dee retter for dennom och lader steen legge for dieris grunde, som dett bør att vere; der som dett och er for nogen aff adelens gaarde, som saadan brøst findes, daa skall hand vdi lige maader der om tilsige dennom, vdi gaardene ere boendeses, att de aff husleyen dett lader hielpe eller dieris herskab der om lade advare inden visse tid, och dersom der daa iche findes tilbørlige raad der ved inden forlagtt dag, daa skall hand paa vore och byens vegne lade dett bekoste och anderledis brolegge och arrestere och anamme aff husleyen saa megett, som dett kommer att koste, paa dett att jo endelig her vdi byen bliffue gode och jeffne gader och steenbroer, saa menige mand vden saadan besuerlighed, som vdi saa maader findes, fremkkommer. Vnderfogden skall och vere en skichelig mand, som kand vere dyctig till at dømme vdi de sager, byfogden bør att dømme vdi, naar maaskee byfogden er entten ved suaghed eller vdi andre loulige tilfald paa voris vegne forhindrett, huilchett vij naadigst her effter ville saaledis haffue holdett. Skall och forskrefne Claus Rauffn vere plictig aarligen att giøre os rede och regenskab for ald huis pendinge, faldsmaall eller andett, som hand paa vore vegne opbergendes eller vdgiffuendes vorder och vdi alle maader vere villig och flittig att lade sig bruge vdi vor bestillinger vdi byen, huor och naar hand tilsiges, och skall hand aldelis ingen vogen vdstaae eller nogen der med beførdre, vndertagen dennom, som haffuer vor passbord eller ochsaa att hand der paa bekommer voris stadtholders befalningh, eller nogen dieris, som paa vore vegne vdi saamader haffuer befalning her vdi Kiøbenhaffn, och haffuer vij for saadanne hans vnderdaanigst tro tieniste naadigst bevilgett att ville lade giffue hannom aarligen till løn och vnderholningh firesindtztiuffue gamble dlr. och en sedvanlig hoffkledningh, huilchen løn och hoffkledning hand aff huis penge, sagefald eller andett, hand paa vore vegne her aff byen oppeberger, skall anamme, och der som dett iche kand tilreche, da skall hand anamme samme løn och hoffkledning her aff vortt renttecammer; sammeledis maa och skall hand der for vden bekomme och lade opberge qvitt och fri vden affgifftt vor och cronens a anpartt aff korntienden aff Smørum sogen. Och skall forskrefne besolding, hoffkledningh, saa och tienden begynde och angaae fra dend 10 februarij sist forleden, huilchen besoldingh och tiende hand skall nyde och beholde imeden och ald dend stund hand er vdi samme bestallung eller vij anderledis der om tilsigendes vorder, bedendes och bydendes etc. Haffniæ dend 22 martij anno 1638. Vnder vortt zignett. [3]
  Rådmand 13 aug. 1660  Køenhavn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Var rådmand til sin død i 1669. 
  • Kjøbenhavns Diplomatarium: Bind VI side 114-115
   1660, den 13 augusti, Claus Iffwersen, førig Kong. Mayts. byefoged her i Kiøbenhaffn, Hendrick Jacobsen, førig offuerformynder, Willom Fiuren, førige borgere och indwaanere her i staden, bleffue til raadmend forordnede och indsatte, effterat de da deris raadmands æd for welwise borgemestere och raad afflagt haffde.

   Kjøbenhavns Diplomatarium: Bind V side 742
   Raadmænd udi dette 1668 Aar vare udi Orden, som følger, hvor det konsidereres, at hver i Orden agtes og regnes efter Tiden, som de blive udi Raadet indsatte, ej agtendes enten de ere gamle eller unge, lærde eller have studeret:

   1. Jakob Andersen, havde meget vel meriteret af de Fattige, hvis Oldermand for Forstanderne han har været udi 3 Aar, førend han blev Raadmand og derhos Skolens Forstander. 3. Klavs Iversen Raffn, som tilforn, førend han blev Raadmand, havde været Byfoged over 20 Aar og deraf bedst våd Byens Vilkaar. 3. Hendrik Jakobsen, som tilforn havde været Overforstander for de Fattige udi mange Aar og siden Kirkeværge til Nikolaj Kirke. 4. Peter Holmer, havde vel meriteret af Herlufsholms Skole, førend han blev Raadmand. 5. Baltzer Seckmand var længe K. M.'s højbetrode Forvalter over Klædekamret, førend han blev Raadmand. 6. Jens Boyesen var mange Aar K. M.'s Forvalter paa Kjøbenhavns Toldbod, førend han blev Raadmand. 7. Hans Pedersen Klein. 8. Hans Pedersen Bladt. Disse vare Raadmænd, da Aaret begyndtes, men førend Aaret endtes vare 3 ef dem døde og andre i deres Sted indkomne. Hvilke at specificere høre til den 4. Traktat. [4, 5]
  Ejendom 1665  Værløse Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Ejer af Jonstrup mølle 
  • [I 1665 køber rådmand Claus Rafn en Jonstrup Mølle m.m. i Værløse af Kronen. Geografisk ligger Jonstrup Mølle idag i Furesø¸ Kommune. I Den store Danske - gyldendals åbne encyklopædi kan man i indlægget om Furesø Kommune læse følgende: " Syd for søerne ligger Værløse Sogn, der i 1682 bestod af Kirke Værløse, der frem til 2. Verdenskrig var hovedby i området, og Lille Værløse, fra 1991 benævnt Værlæse. Dertil kom Kollekolle, Bringe, Borupgård og Jonstrup Mølle."]

   7. Marts. Claus Ifversen Rafn, Raadmand i København, faar: i Ølstøck H., Verløse S. Joenstrup Mølle med dertil liggende Jord, i Bringe 1 G., af Præbende Haldum i Tørsting H., Fouling 3 G., af det gods, som er ledigt efter afdøde Dr. Lauridts Jaccobsen: i Hofvelbiere H. Afg. af schød, Guløf og Hasløf Kirker med Ret til Tilsyn med nævnte Kirkers Regnskaber, i Tørsting H., Nimbdrup 2 G. (Htk. 63,5 Td. á 50 Rdl. Td.) for: 3175 Rdl., at regne fra 1. Maj 1665. Tilbagekøbsret forbeholdt. Skb. M, 71 Bil. [6]
  Død 1 nov. 1669  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • 1669, den 1 novembris, Claus Iffwersen Rafn, raadmand, hensoff sal. vdj Herren och bleff begraffuen vdj S. Nicolai kircke den - novembris dernest effter vdj hans alders - aar. [7]
  Begravet 9 nov. 1669  Sct. Nicolai Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Sønden for koret.
   9. Rasmus Samsing, overskipper på Bremerholm, hans Hustru nedsat 13 Maj 1639, han selv i febr. 1640; deres Søn solgte Gravstedet til Byfoged Klaus Ravn, de istedenfor Fæste forærede Kirken en Sølvkapsel til Oblater paa 86 Lod 3 Kvintin; desudeuden fik han Tilladelse til at opsætte Epitafium. Hans Hustru beg. her 8 juni 1666, han selv, da raadmand, 9 Nov. 1669, 20 Avg. 1690 Klaus Sohns Enke Katrine Riese, senere Madlemmer af Familien Riese. Kommissær Riese 4 Jan. 1703, assessor Golback 8 Maj 1710. Raadmand Klavs Sohns Arvinger solgte Grav Stedet 1713 til Jørgen Halmerhas. [8]
  • I følgende citat fra Danmarks kirke er Claus Sohns enke ikke begravet den 20 aug. 1690:
   1638 købt af overskipper på Bremerholm, Rasmus Samsing, for 120 rdl., o. 1656
   købt af byfoged Claus Ravn, med ret til opmuring, "og i stedet for at betale kirken
   fæste skænkede han den en kapsel af drevet sølv, som vejer 86 lod 3 kvint, til at lægge
   Abalater i«. 1713 købt af Sr. Jørgen Helmer Has. 1737 købt af kacelliråd, rådmand
   Niels Hendrichsen. Fig. begravelser kendes: Rasmus Samsings hustru 13. maj 1639 -
   Rasmus Samsing februar 1640. Claus Ravns hustru 8. juni 1666 - rådmand Claus
   Ravn 9. nov. 1669 - med mad. Sohms bevilling kommissær Riese 4. jan. 1703 - med
   mad. Sohms bevilling assessor Golback 8. maj 1710 [flere andre følger] [9]
  Person-ID I509  Ravn
  Sidst ændret 25 maj 2018 

  Far Iver Ravn,   f. ca. 1573, Haderslev Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1643, St. Petri sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 70 år) 
  Mor Mette Catharine Ivers,   d. 1661-1662, Sct. Petri sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F179  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Catharina Poulsdatter Riis,   d. 31 juli 1712 
  Gift 22 jun. 1668 
  Sidst ændret 29 maj 2018 
  Familie-ID F9  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Karen Nielsdatter,   f. 7 feb. 1603, Halmstad Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 31 maj 1666, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 62 år) 
  Gift ca. 1635  Helmstad Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Nicolai Clausen Ravn,   f. co. 1636, Halmstad eller /København Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Anna Catrine Clausdatter Ravn
   3. Catharina Maria Clausdatter Ravn,   dbt. 10 jul. 1639, Vor Frue sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 23 aug. 2014 
  Familie-ID F180  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Kilder 
  1. [S1] Familier og Personer af Navnet, H. Friis-Petersen, (Friis-Petersen, Århus 1942), 55.

  2. [S5] Kjøbenhavns Diplomatarium, (Oluf Nielsen 1838-1896 (www.eremit.dk)), Bind: VI., side 110.

  3. [S56] Københavns Diplomatarium III, Oluf Nielsen, (www.eremit.dk), 182-184.

  4. [S5] Kjøbenhavns Diplomatarium, (Oluf Nielsen 1838-1896 (www.eremit.dk)), Bind: VI., side 114-115.

  5. [S5] Kjøbenhavns Diplomatarium, (Oluf Nielsen 1838-1896 (www.eremit.dk)), Bind: VI., side 742.

  6. [S8859] Kronens Skøder, Rigsarkivet ved F.J. West, Andet Bind 1648-1688., side 223.

  7. [S4] Kjøbenhavns Diplomatarium, (Oluf Nielsen 1838-1896 ( www.eremit.dk)), Bind: VI ., 117.

  8. [S8984] Uddrag af St. Nicolaj Kirke Begravelsesprotokol, O. Nielsen, (Personalhistorisk Tidsskrift 1880), s 198, 3 apr. 2011.

  9. [S27] Danmarks Kirker , (www.danmarkskirker.natmus.dk), 582.